تولید کننده تراوس بتنی
وکلیه ادوات ریلی

تولید کننده تراوس بتنی
وکلیه ادوات ریلی

تولید کننده تراوس بتنی
وکلیه ادوات ریلی

تولید کننده تراوس بتنی
وکلیه ادوات ریلی

+۲۰,۰۰۰

کیلومتر ریل گذاری در کشور

اولین

پیمانکاراجرا ی رو سازی راه آهن
تولید کننده تراورس بتنی و واردات ریلی

+۲۰,۰۰۰

روشک رد یراذگ‌لیر رتمولیک

+۲۰,۰۰۰

روشک رد یراذگ‌لیر رتمولیک

ویدیو معرفی

ویدیو معرفی

ویدیو معرفی

  قبل از دهه شصت

47 الی 49     آسفالت راه سیرجان-بندرعباس

49 الی 54    زیرسازی و آسفالت جاده داخلی جزیره قشم به طول 68 کیلومتر

54 الی 55    خانه‌سازی و محوطه‌سازی پایگاه نیروی دریایی بندرعباس

55 الی 57    احداث راه دستیابی به چاه‌های گاز در جزیره قشم و سرخون بندرعباس

58 الی 59    زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–میناب به طول 63 کیلومتر

 

 

  قبل از دهه شصت

47 الی 49     آسفالت راه سیرجان-بندرعباس

49 الی 54    زیرسازی و آسفالت جاده داخلی جزیره قشم به طول 68 کیلومتر

54 الی 55    خانه‌سازی و محوطه‌سازی پایگاه نیروی دریایی بندرعباس

55 الی 57    احداث راه دستیابی به چاه‌های گاز در جزیره قشم و سرخون بندرعباس

58 الی 59    زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–میناب به طول 63 کیلومتر

 

 

  دهه شصت

59 الی 61    زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–جگین به طول 5/23 کیلومتر

60 الی 61    زیرسازی و آسفالت مسیر کش‌قلمان–کرگان به طول 26 کیلومتر

61 الی 63     زیرسازی مسیر بندر لنگر–بوشهر

64 الی 65     زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه ۹/ب

67 الی 70     زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه ۵/ب

1369               احداث کارخانه تولید تراورس بتنی سیرجان

 

 

  دهه شصت

59 الی 61    زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–جگین به طول 5/23 کیلومتر

60 الی 61    زیرسازی و آسفالت مسیر کش‌قلمان–کرگان به طول 26 کیلومتر

61 الی 63     زیرسازی مسیر بندر لنگر–بوشهر

64 الی 65     زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه ۹/ب

67 الی 70     زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه ۵/ب

1369               احداث کارخانه تولید تراورس بتنی سیرجان

 

 

  دهه هفتاد

47 الی 49     آسفالت راه سیرجان-بندرعباس

49 الی 54    زیرسازی و آسفالت جاده داخلی جزیره قشم به طول 68 کیلومتر

54 الی 55    خانه‌سازی و محوطه‌سازی پایگاه نیروی دریایی بندرعباس

55 الی 57    احداث راه دستیابی به چاه‌های گاز در جزیره قشم و سرخون بندرعباس

58 الی 59    زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–میناب به طول 63 کیلومتر

 

 

  دهه هفتاد

47 الی 49     آسفالت راه سیرجان-بندرعباس

49 الی 54    زیرسازی و آسفالت جاده داخلی جزیره قشم به طول 68 کیلومتر

54 الی 55    خانه‌سازی و محوطه‌سازی پایگاه نیروی دریایی بندرعباس

55 الی 57    احداث راه دستیابی به چاه‌های گاز در جزیره قشم و سرخون بندرعباس

58 الی 59    زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–میناب به طول 63 کیلومتر

 

 

  دهه هشتاد

59 الی 61    زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–جگین به طول 5/23 کیلومتر

60 الی 61    زیرسازی و آسفالت مسیر کش‌قلمان–کرگان به طول 26 کیلومتر

61 الی 63     زیرسازی مسیر بندر لنگر–بوشهر

64 الی 65     زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه ۹/ب

67 الی 70     زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه ۵/ب

1369               احداث کارخانه تولید تراورس بتنی سیرجان

 

 

  دهه هشتاد

59 الی 61    زیرسازی و آسفالت مسیر جاسک–جگین به طول 5/23 کیلومتر

60 الی 61    زیرسازی و آسفالت مسیر کش‌قلمان–کرگان به طول 26 کیلومتر

61 الی 63     زیرسازی مسیر بندر لنگر–بوشهر

64 الی 65     زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه ۹/ب

67 الی 70     زیرسازی راه‌آهن بافق– بندرعباس قطعه ۵/ب

1369               احداث کارخانه تولید تراورس بتنی سیرجان

 

 

  دهه نود

1390   اجرای 180 کیلومتر خط دوم محور بافق – بندرعبّاس به‌همراه تأمین مصالح 

1390   قرارداد نگه‌داری 1149 کیلومتر راه‌آهن ناحیه شمال شرق 

1391   اجرای 94 کیلومتر خط گرگان – اینچه‌برون به‌همراه تأمین مصالح

1391   اجرای 14 کیلومتر خط محور خواف – هرات به‌همراه تأمین مصالح

91 الی 97   اجرای 310 کیلومتر خط محور تهران – همدان به‌همراه تأمین مصالح

95 الی 98   اجرای پروژه مونتاژ، نصب، جوشکاری و تنش‌گیری 140 دستگاه سوزن بتنی راه‌آهن در اداره کل راه‌آهن شمال شرق (خطوط ایستگاهی تهران – مشهد)

1396   اجرای عملیات رلواژ 160 کیلومتر خط ملایر – کرمانشاه

1397   تعویض خط محور قدیم تهران – رباط‌کریم به طول 10 کیلومتر

95 الی 97   طراحی، ساخت، اخذ تاییدیه‌های مربوطه و آغاز تولید انبوه تراورس بتنی بار محوری 30 تن (Heavy-Haul)

95 الی 96   تولید 400 هزار عدد تراورس بتنی بار محوری 30 تن (Heavy-Haul)

1397   طراحی، ساخت، اخذ تاییدیه‌های مربوطه و آغاز تولید انبوه سیستم پابند بار محوری 30 تن (Heavy-Haul)

97 الی 98   تولید 400 هزار ست ادوات پابند خطوط بار محوری 30 تن (Heavy-Haul)

98 الی 99   مونتاژ، نصب، جوشکاری و تنش‌گیری 48 دستگاه سوزن در اداره کل راه‌آهن خراسان (خطوط ایستگاهی تهران – مشهد)

98 الی 99   اجرای عملیات روسازی اتصال طرح‌های توسعه منطقه گل‌گهر به شبکه ریلی به طول 70 کیلومتر به‌همراه تأمین مصالح روسازی

از سال 1398   آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن محور همدان – سنندج به‌همراه تأمین مصالح (ادامه دارد)

تأمین بخش بزرگی از تراورس‌های بتنی و أدوات پابند ریل پروژه‌های یزد – اقلید، میانه – بستان‌آباد، ملایر – کرمانشاه، کرج – قزوین، قزوین – رشت، تبرکوه – یزدگرد – نظرآباد، ساسان – شبنم، کاشمر – فریمان، أصفهان – آبنیل – زرین‌شهر و …

 

 

 

  دهه نود

1390   اجرای 180 کیلومتر خط دوم محور بافق – بندرعبّاس به‌همراه تأمین مصالح 

1390   قرارداد نگه‌داری 1149 کیلومتر راه‌آهن ناحیه شمال شرق 

1391   اجرای 94 کیلومتر خط گرگان – اینچه‌برون به‌همراه تأمین مصالح

1391   اجرای 14 کیلومتر خط محور خواف – هرات به‌همراه تأمین مصالح

91 الی 97   اجرای 310 کیلومتر خط محور تهران – همدان به‌همراه تأمین مصالح

95 الی 98   اجرای پروژه مونتاژ، نصب، جوشکاری و تنش‌گیری 140 دستگاه سوزن بتنی راه‌آهن در اداره کل راه‌آهن شمال شرق (خطوط ایستگاهی تهران – مشهد)

1396   اجرای عملیات رلواژ 160 کیلومتر خط ملایر – کرمانشاه

1397   تعویض خط محور قدیم تهران – رباط‌کریم به طول 10 کیلومتر

95 الی 97   طراحی، ساخت، اخذ تاییدیه‌های مربوطه و آغاز تولید انبوه تراورس بتنی بار محوری 30 تن (Heavy-Haul)

95 الی 96   تولید 400 هزار عدد تراورس بتنی بار محوری 30 تن (Heavy-Haul)

1397   طراحی، ساخت، اخذ تاییدیه‌های مربوطه و آغاز تولید انبوه سیستم پابند بار محوری 30 تن (Heavy-Haul)

97 الی 98   تولید 400 هزار ست ادوات پابند خطوط بار محوری 30 تن (Heavy-Haul)

98 الی 99   مونتاژ، نصب، جوشکاری و تنش‌گیری 48 دستگاه سوزن در اداره کل راه‌آهن خراسان (خطوط ایستگاهی تهران – مشهد)

98 الی 99   اجرای عملیات روسازی اتصال طرح‌های توسعه منطقه گل‌گهر به شبکه ریلی به طول 70 کیلومتر به‌همراه تأمین مصالح روسازی

از سال 1398   آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن محور همدان – سنندج به‌همراه تأمین مصالح (ادامه دارد)

تأمین بخش بزرگی از تراورس‌های بتنی و أدوات پابند ریل پروژه‌های یزد – اقلید، میانه – بستان‌آباد، ملایر – کرمانشاه، کرج – قزوین، قزوین – رشت، تبرکوه – یزدگرد – نظرآباد، ساسان – شبنم، کاشمر – فریمان، أصفهان – آبنیل – زرین‌شهر و …

 

پروژه ها

پروژه ها