روسازی خطوط منطقه گل‌گهر

توضیح داخل گالری: تأمین مصالح و اجرای روسازی خطوط اتصال طرح‌های توسعه منطقه گل‌گهر به شبکه ریلی به طول 72 کیلومتر در سال‌های 98 و 99 (شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر)