تولید 400 هزار عدد تراورس بتنی بار محوری 30 تن

توضیح داخل گالری: تولید 400 هزار عدد تراورس بتنی بار محوری 30 تن (Heavy-Haul) از سال 95 تا 97