روسازی راه‌آهن تهران-همدان

تأمین مصالح و اجرای روسازی راه‌آهن تهران-همدان به طول 310 کیلومتر از سال 91 تا 97