عملیات نگهداری خطوط راه‌آهن ناحیه‌ شمال شرق

عملیات نگهداری خطوط در اداره کل راه‌آهن ناحیه شمال شرق به طول 1583 کیلومتر در سال 90