روسازی راه‌آهن گرگان-اینچه‌برون

تأمین مصالح و اجرای روسازی راه‌آهن گرگان-اینچهبرون به طول 94 کیلومتر در سال 91