روسازی راه‌آهن خواف-هرات

 تأمین مصالح و اجرای روسازی راه‌آهن خواف-هرات به طول 14 کیلومتر در سال 91