روسازی خط دوم محور بافق-بندرعباس

تأمین مصالح و اجرای روسازی خط دوم محور بافق-بندرعباس به طول 180 کیلومتر در سال 90