مونتاژ بیش از 3000 کیلومتر خط بسته

مونتاژ بیش از 3000 کیلومتر خط بسته (کوپلاژ) در کارخانه‌های سیرجان و شاهرود