کیلومتر رلواژ خطوط راه‌آهن ایران

اجرای عملیات رلواژ بیش از 500 کیلومتر از خطوط راه‌آهن ایران