تولید 8 میلیون عدد انواع تراورس بتنی B70

ساخت بیش از 8 میلیون عدد انواع تراورس بتنی B70 برای پروژه‌های شركت ساخت‌ و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور