روسازی ایستگاه E2 متروی تهران

روسازی ایستگاه E2 متروی تهران در سال 78