احداث فرودگاه سیرجان

احداث فرودگاه سیرجان از سال 70 تا 71