زیرسازی راه‌آهن بافق–بندرعباس (قطعه 5/ب و ۹/ب)

زیرسازی راه‌آهن بافق-بندرعباس قطعه 5/ب از سال 67 تا 70 و قطعه 9/ب از سال 64 تا 65