تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما

دفتر مرکزی آدرستهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان کردوانی، کوچه شیراز، پلاک شش تلفن021-79436000فکس021-26603514 کد پستی1965949177ایمیل روابط عمومی: info@cbg-co.irواحد فنی: tech@cbg-co.ir

تماس با ما

کارخانه‌های تراورس و ادوات سیرجان آدرسابتدای جاده شهر بابک، بلوار امام رضا، بلوار سی‌بی‌جیتلفکس۰۳۴۴-۲۲۰۴۹۹۰

تماس با ما

کارخانه ادوات شاهرود آدرس شهرک صنعتی، خیابان توسعه ۲تلفکس۰۲۳۳-۲۵۱۱۲۷۴

تماس با ما

کارخانه تراورس شاهرود آدرسکمربندی شاهرود، جنب ایستگاه راه آهنتلفکس0233-2336316

تماس با ما

نام شما (الزامی)

دفتر مرکزی

آدرس
تهران، زعفرانیه، خیابان کیهان، کوچه شیراز، پلاک ۶ ، واحد۱

تلفن
021-79436

فکس
021-22175873

کد پستی
۱۹۸۶۸۷۳۴۵۳

ایمیل
روابط عمومی: info@cbg-co.ir
واحد فنی: tech@cbg-co.ir

تماس با ما

کارخانه‌های تراورس و ادوات سیرجان

آدرس
ابتدای جاده شهر بابک، بلوار امام رضا، بلوار سی‌بی‌جی

تلفکس
۰۳۴۴-۲۲۰۴۹۹۰

تماس با ما

کارخانه ادوات شاهرود

آدرس
 شهرک صنعتی، خیابان توسعه ۲

تلفکس
۰۲۳۳-۲۵۱۱۲۷۴

تماس با ما

کارخانه تراورس شاهرود

آدرس
کمربندی شاهرود، جنب ایستگاه راه آهن

تلفکس
0233-2336316

تماس با ما

نام شما (الزامی)

دفتر مرکزی آدرستهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان فیاضی (فرشته)، پلاک ۵۱، مجتمع داریوش، واحد A4تلفن۰۲۱-۷۹۴۳۶۰۰۰فکس۰۲۱-۲۶۶۰۳۵۱۴کد پستی۱۹۶۵۹۴۹۱۷۷ایمیلروابط عمومی: info@cbg-co.irواحد فنی: tech@cbg-co.ir

تماس با ما</span >

کارخانه‌های تراورس و ادوات سیرجان

 آدرسابتدای جاده شهر بابک، بلوار امام رضا، بلوار سی‌بی‌جیتلفکس۰۳۴۴-۲۲۰۴۹۹۰

تماس با ما</span >

کارخانه ادوات شاهرود آدرسشهرک صنعتی، خیابان توسعه ۲تلفکس۰۲۳۳-۲۵۱۱۲۷۴

تماس با ما</span >

کارخانه تراورس شاهرود آدرسکمربندی شاهرود، جنب ایستگاه راه آهنتلفکس0233-2336316

تماس با ما</span >

نام شما (الزامی)